Kapcsolattartó adatai:
Teljes név:
Telefon/Mobil:
E-mail:
 
Tárgy:
Üzenet:
Adatvédelmi szabályzat:

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezeő adatai

Adatkezelő megnevezése: ANDROMED MEDICAL Kft
Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.
Adatkezelő e-elérhetősége: andromed@t-online.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 76 482407
Adatkezelő fax száma: +36 76 416738
Adatkezelő képviselője: Gulyás Andor

2. Az adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 04. hó 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.andromed.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, az ANDROMED MEDICAL Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató az ANDROMED MEDICAL Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az ANDROMED MEDICAL Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az ANDROMED MEDICAL Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az ANDROMED MEDICAL Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy az ANDROMED MEDICAL Kft az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az ANDROMED MEDICAL Kft szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az ANDROMED MEDICAL Kft mindenkori ügyvezető igazgatója az ANDROMED MEDICAL Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket.

Az ANDROMED MEDICAL Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.


3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását az ANDROMED MEDICAL Kft. feltüntetett elérhetőségein.

Az ANDROMED MEDICAL Kft a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az ANDROMED MEDICAL Kft csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Az ANDROMED MEDICAL Kft kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Az ANDROMED MEDICAL Kft mentesül az okozott kárért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, illetve amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Az érintett az ANDROMED MEDICAL Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 3911400
Fax: 06 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu


Az ANDROMED MEDICAL Kft. honlapjának (www.andromed.hu) használata során megvalósuló adatkezelések:

Az adatkezelés helye:
ANDROMED MEDICAL Kft., 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.

4.1. A honlap adatkezelése

Az ANDROMED MEDICAL Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, információkat nem gyűjt a weblap a látogatókról. Így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

Weboldal szolgáltató:
Cég neve: Web-Server Kft.
A cég székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Cégjegyzékszám: 09-09-011599
Bejegyezte: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégbejegyzés kelte: 2005/05/04
Postacím: WEB-SERVER Kft. 4001 Debrecen Pf. 526
Ügyfélszolgálati iroda: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Ügyfélfogadás: H-P, 9.00-17.00 (előzetes egyeztetés esetén 8 órától 19 óráig)
Telefon: +36 52 541-346, +36 52 311-151
Mobil: +36 20 335-11-62
Fax: +36 52 998-452
Bankszámla: OTP 11738008-20248945
Nemzetközi bankszámla: HU16 1173 8008 2024 8945 0000 0000 SWIFT: OTPV HU HB
Adószám: 13498454-2-09
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 64601/2013.

4.2. Kapcsolatfelvétel az ANDROMED MEDICAL Kft-vel

Az ANDROMED MEDICAL Kft honlapján lehetősége van a látogatónak az ANDROMED MEDICAL Kft-vel történő kapcsolatfelvételre.

Egy űrlap kitöltésével megadhatók a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az ANDROMED MEDICAL Kft adatkezelési irányelveit. Ezt csak az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató elolvasása után egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint:

„az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk az ANDROMED MEDICAL Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelés célja: az ANDROMED MEDICAL Kft-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefon, tárgy, üzenet szövege
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása,
Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (ill. a cél megvalósulásáig),
Adattárolás módja: elektronikus

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot


Kapcsolat